Intermediate Test 2

MSU Intermediate Judo - Test 2 - Skills

 

Sasae Tsurikomi Goshi Sode Tsurikomi Goshi
Kata Garuma Hadaka Jime
Kataha Jime Hiza Gatame
Juji Gatame Ashi Garami
No Img

Animations copyright © 2003 JudoInfo.com.