Intermediate Test 1

MSU Intermediate Judo - Test 1 - Skills

Tomoe Nage Hane Goshi
Tsurikomi Goshi Uchi Mata
Nami Juji Jime Okuri Eri Jime
Ude Garami Ude Gatame

Animations copyright © 2003 JudoInfo.com
.