Beginner Test 3

MSU Beginning Judo - Test 3 - Skills

Uki Goshi Harai Goshi
Ko Soto Gari Uki Waza
Tomoe Nage Gyaku Juji Jime
Kazure Kami Shiho Gatame Kata Juji Jime
Tate Shiho Gatame

Animations copyright © 2003 JudoInfo.com
.