Beginner Test 2

MSU Beginning Judo - Test 2 - Skills

 

Ippon Seoi Nage Morote Seoi Nage
Tai Otoshi Ko Ouchi Gari
O Uchi Gari Kami Shiho Gatame
Okuri Ashi Barai Yoko Shiho Gatame

Animations copyright © 2003 JudoInfo.com
.